Статутні документи

                                                                          ПОЛОЖЕННЯ

про комунальну реабілітаційну установу змішаного типу

«Львівський міський центр реабілітації «Джерело»

(нова редакція)

 

1. Загальні положення

 

1.1.   Комунальна реабілітаційна установа змішаного типу «Львівський міський центр реабілітації «Джерело» (далі – Центр) – це реабілітаційна установа, цільовим призначенням якої є здійснення комплексу реабілітаційних та інших заходів, спрямованих на створення умов для всебічного розвитку осіб з інвалідністю, які досягли повноліття, дітей з інвалідністю та дітей віком до двох років, які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності (далі - Клієнти), засвоєння ними знань, умінь, навичок, досягнення і збереження їхньої максимальної незалежності, фізичних, розумових, соціальних, професійних здібностей з метою максимальної реалізації особистого потенціалу.

1.2. Центр у своїй діяльності керується Конституцією України та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства соціальної політики України, ухвалами Львівської міської ради та рішеннями виконавчого комітету, розпорядженнями Львівського міського голови, наказами директора департаменту гуманітарної політики та начальника управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики, цим Положенням, а також іншими нормативно-правовими актами.

1.3. Засновником Центру є Львівська міська рада. Центр утворено відповідно до ухвали Львівської міської ради від 25.10.2007 № 1156 “Про створення комунальної реабілітаційної установи змішаного типу “Львівський міський центр реабілітації“ (зі змінами) на базі цілісного майнового комплексу благодійної установи “Навчально-реабілітаційний центр “Джерело“.

1.4. Центр є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби України та установах банків державного сектору, печатку, штампи і бланки, право набувати майнових і немайнових прав та обов’язків, право виступати позивачем і відповідачем, третьою особою, яка заявляє/не заявляє самостійні вимоги на предмет спору на стороні позивача/відповідача у судах від свого імені.

1.5. Коротка назва Центру: КРУЗТ ЛМЦР «Джерело».

1.6. Центр підпорядкований, підконтрольний та підзвітний управлінню соціального захисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради.

1.7. Юридична адреса Центру: 79049 м. Львів, проспект Червоної Калини, 86-а.

1.8. Центр здійснює свою діяльність на базі спеціально обладнаної споруди, що розміщена за адресою: 79049 м. Львів, просп. Червоної Калини, 86-а, яка перебуває у власності благодійної установи «Навчально-реабілітаційний центр «Джерело» і передається Центру у безоплатне строкове користування (на умовах договору позички). Центр розміщений на території із спеціально побудованими та пристосованими приміщеннями, що відповідають державним будівельним нормам і правилам, санітарним нормам і правилам, протипожежним вимогам, техніці безпеки, мають всі види комунального благоустрою.

1.9. Споруда за адресою 79049, м. Львів, проспект Червоної Калини, 86-а використовується Центром для надання реабілітаційних послуг дітям віком до двох років, які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності, дітям з інвалідністю віком до 18 років та особам з інвалідністю, які досягли повноліття, віком до 35 років. Для надання послуг Клієнтам віком від 35 до 45 років використовуються відокремлені приміщення згідно з укладеними Центром договорами. 

1.10. Центр забезпечує тимчасове перебування Клієнтів на безоплатній основі.

 

2. Завдання Центру

 

2.1.   Центр забезпечує:

2.1.1. Виконання норм і положень, визначених Конвенцією ООН про права осіб з інвалідністю, Законами України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», «Про реабілітацію інвалідів в Україні», «Про соціальні послуги» та іншими актами законодавства щодо забезпечення прав Клієнтів на реабілітацію (абілітацію) з метою їхньої подальшої інтеграції у суспільство.

2.1.2. Створення умов для зменшення та подолання фізичних, психічних, інтелектуальних і сенсорних порушень, запобігання таким порушенням, коригування порушень розвитку, формування та розвиток основних соціальних і побутових навичок.

2.1.3.    Створення умов для запобігання та недопущення дискримінації Клієнтів, зокрема шляхом забезпечення розумного пристосування.

2.1.4.    Проведення комплексу заходів з ранньої, соціальної, психологічної, фізичної, медичної, психолого-педагогічної і трудової реабілітації. Реабілітаційні заходи проводяться виключно на підставі індивідуальних планів реабілітації Клієнтів, складених, зокрема, з метою реалізації індивідуальних програм реабілітації або рекомендацій щодо проходження реабілітації (для дітей віком до двох років, які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності), із залученням до участі в цьому процесі Клієнтів і (в разі потреби), їхніх батьків або законних представників.

2.1.5. Розвиток навичок автономного проживання в суспільстві з необхідною підтримкою, формування стереотипів безпечної поведінки, опанування навичок захисту власних прав, інтересів і позитивного сприйняття себе та оточуючих.

2.1.6. Здійснення комплексної міждисциплінарної діагностики функціонального розвитку дитини і всебічної оцінки у сферах моторного, когнітивного, мовного, соціально-емоційного розвитку, а також функціонування її сім’ї, яка включає у себе виявлення особливостей психо-фізичних порушень дітей з групи ризику та скерування у клінічні відділення і медичні заклади.

2.1.7. Консультування батьків щодо діагнозу особи з інвалідністю, розуміння її потреб та необхідної допомоги, реабілітаційних та терапевтичних втручань і складання комплексного індивідуального плану допомоги.

2.1.8. Проведення заходів, зокрема з професійної орієнтації, опанування Клієнтами трудових навичок, у тому числі в майстернях, визначення їхніх можливостей щодо професійного навчання у відповідних навчальних закладах, центрах професійної реабілітації.

2.1.9.    Оперативне коригування (в разі потреби) індивідуальних програм реабілітації Клієнтів в частині зміни обсягів, строків і черговості проведення реабілітаційних заходів.

2.1.10.  Співпрацю з вітчизняними та закордонними реабілітаційними, освітніми, медичними, науковими підприємствами, установами та громадськими об'єднаннями, установами соціального захисту для забезпечення інтересів Клієнта, реалізації послідовності та системного підходу.

2.1.11.Надання соціальних послуг під час реабілітаційного процесу.

2.1.12. В разі потреби та в межах фінансових можливостей  здійснення на безоплатній основі транспортного обслуговування Клієнтів, які проходять реабілітацію в Центрі (перевезення до місця розташування Центру та/або до місця їхнього проживання).

2.1.13. На безоплатній основі відповідно до законодавства забезпечення харчуванням Клієнтів, які проходять реабілітацію в Центрі.

2.1.14. Підготовку батьків або законних представників Клієнтів до продовження (у разі потреби) реабілітаційних заходів поза межами Центру.

2.1.15. Проведення тренінгів, семінарів, стажувань, навчальних модульних курсів для фахівців, що працюють у цій галузі, практики студентів; організація конференцій; проведення наукових досліджень; здійснення методичної підтримки розвитку місцевої мережі центрів соціальної реабілітації.

2.1.16. Забезпечення розвитку додаткових напрямків діяльності, створення додаткових підрозділів та програм, спрямованих на реалізацію конкретних цілей і завдань реабілітації, відповідно до актуальних проблем та потреб у сфері реабілітації за погодженням з начальником управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради та директором департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради.

 

3. Структура Центру

 

3.1.   Структурними підрозділами Центру є:

3.1.1.      Адміністрація.

3.1.2.      Відділення ранньої реабілітації (абілітації).

3.1.3.      Відділення соціальної реабілітації (абілітації).

3.1.4.      Відділення психолого-педагогічної реабілітації.

3.1.5.      Відділення фізичної реабілітації

3.1.6.      Відділення трудової реабілітації.

3.1.7.      Відділення медичного спостереження.

3.1.8.      Відділ господарського забезпечення Центру.

3.2.   Робота структурних підрозділів Центру, які проводять реабілітаційні заходи, забезпечується відповідно до положень про ці підрозділи, що затверджуються директором Центру.

3.3.   З метою своєчасного та ефективного проведення комплексу реабілітаційних заходів для Клієнтів у Центрі створюється реабілітаційна комісія, склад якої і положення про яку затверджується директором Центру.

 

4. Умови зарахування та відрахування з Центру

 

4.1.   Направлення та зарахування Клієнтів до Центру проводиться відповідно до Порядку надання інвалідам, дітям-інвалідам і дітям віком до двох років, які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності, реабілітаційних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 року № 80           (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 11 грудня 2013 року № 921) з врахуванням умов, визначених даним Положенням.

4.2. До Центру зараховуються у разі наявності вільних місць:

4.2.1. Діти віком до двох років, які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності, що зареєстровані у м. Львові.

4.2.2. Діти з інвалідністю віком до 18 років та повнолітні особи до 45 років з фізичними та/або розумовими вадами розвитку, яким встановлено інвалідність, що зареєстровані у м. Львові.

4.2.3. Клієнти, зазначені у підпункті 4.2.1. та 4.2.2. пункту 4.2. цього розділу, якщо вони перебувають на обліку у відділах соціального захисту управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01 жовтня 2014 року № 509 «Про облік внутрішньо переміщених осіб».

4.3.   Показаннями для зарахування до Центру є наступні захворювання:

4.3.1. Порушення опорно-рухового апарату (набуті та вроджені).

4.3.2. Затримка психічного розвитку та/або розумова відсталість.

4.3.3. Генетичні вади, які супроводжуються порушеннями опорно-рухового апарату та інтелектуального розвитку.

4.3.4. Розлади спектру аутизму (РСА).

4.4. До Центру не зараховуються Клієнти, стан здоров'я яких унеможливлює проведення реабілітаційних заходів, а саме з такими медичними протипоказаннями:

4.4.1.  Гострі інфекційні захворювання до закінчення строку ізоляції.

4.4.2.  Усі захворювання в гострій стадії та заразній формі.

4.4.3.  Захворювання, що супроводжуються тяжкими порушеннями поведінки, небезпечними для людини та її оточення (за умови несупроводження особи з інвалідністю її батьками або законними представниками).

4.4.4. Психічні розлади.

4.4.5. Вади зору (сліпі, слабо зорі) та вади слуху (глухі, приглухуваті), якщо за ними виставлено основний діагноз та встановлено інвалідність.

4.4.6. Венеричні захворювання.

4.5. Для отримання реабілітаційних послуг в Центрі Клієнт або його законний представник подає заяву на ім’я начальника управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради.

4.6. Для зарахування Клієнта на програми Центру (у разі наявності подання, скерування чи погодження начальника управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради) Клієнт або його законний представник подає документи, перелік яких визначено Порядком надання інвалідам, дітям-інвалідам і дітям віком до двох років, які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності, реабілітаційних послуг, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 року № 80 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 11 грудня 2013 року № 921).  

4.7. Підставою для зарахування Клієнта до Центру є наказ директора Центру.

4.8. За Клієнтом зберігається місце у Центрі у разі його хвороби, карантину, хвороби або відпустки батьків та (або) законного представника, а також у літній період, але не більше 75 робочих днів Центру (для дітей з інвалідністю) та 35 робочих днів Центру (для осіб з інвалідністю, які досягли повноліття) протягом року з моменту зарахування на реабілітацію.

4.9. Відрахування Клієнтів з Центру здійснюється.

          4.9.1. Після завершення виконання індивідуальної програми реабілітації.

  4.9.2 За бажанням батьків або законних представників Клієнтів.

  4.9.3. Через систематичне (три зафіксовані випадки) невиконання вимог реабілітаційного процесу та/або грубі порушення дисципліни.

          4.9.4. Якщо поведінка Клієнта несе небезпеку для нього та оточуючих.

          4.9.5. У разі загострення основного та/або супутніх захворювань, несумісного з виконанням програм Центру.

          4.9.6. Невідвідування Центру без поважних причин протягом 30 робочих днів Центру підряд.

          4.9.7. В інших випадках, передбачених чинним законодавством.

 4.10. Відрахування дітей віком до двох років, які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності, розглядається на засіданні реабілітаційної комісії Центру.

  4.11. Після закінчення курсу реабілітації Центр видає Клієнту або його законному представнику документ про надані реабілітаційні послуги, перелік та обсяг наданих йому послуг та наступні рекомендації, копію якого надсилає до управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради.

 

5. Організація реабілітаційного процесу в Центрі

 

5.1. Після зарахування Клієнта на реабілітацію на підставі його індивідуальної програми реабілітації або рекомендацій щодо проходження реабілітації (для дітей віком до двох років, які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності) на засіданні реабілітаційної комісії складається індивідуальний план реабілітації Клієнта.

5.2. Оперативне коригування (в разі потреби) індивідуальних програм реабілітації Клієнта в частині зміни обсягів, строків і черговості проведення реабілітаційних заходів здійснюється реабілітаційною комісією.

5.3. Строк реабілітаційного процесу визначається реабілітаційною комісією після проведення відповідного обстеження Клієнта.

5.4. Учасниками реабілітаційного процесу є Клієнти, їхні батьки або законні представники, фахівці Центру та інші спеціалісти, які беруть участь у процесі надання реабілітаційних послуг.

5.5. Реабілітаційний процес спрямований на:

5.5.1. Покращення у моторній, когнітивній, комунікаційній, соціальній сферах розвитку дитини з урахуванням її потенціалу, підвищення компетентності батьків, підвищення щоденної якості життя та нормалізацію життя сім’ї (для відділення раннього втручання).

5.5.2. Формування та розвиток в Клієнта основних соціальних навичок (особиста гігієна, самообслуговування, пересування, спілкування тощо), пристосування побутових умов до його потреб, соціально-побутових навичок та обслуговування, педагогічну корекцію, логопедичну корекцію з метою вироблення та підтримання навичок самостійного (автономного) проживання, стереотипів безпечної поведінки.

5.5.3. Надання Клієнту своєчасної та ефективної корекційної, соціальної, психологічної допомоги та організацію реабілітаційного процесу відповідно до особливостей його психофізичного стану, індивідуальних особливостей та можливостей.

5.5.4. Розклад, черговість і тривалість індивідуальних і групових занять визначаються реабілітаційною комісією.

5.5.5. Центром визначається та затверджується мережа груп для дітей з інвалідністю віком до 18 років та осіб з інвалідністю, які досягли повноліття, до 45 років з фізичними та/або розумовими вадами розвитку, наповнюваність яких становить до 8 осіб.

 

6. Діяльність реабілітаційної комісії

 

6.1. В Центрі утворюється реабілітаційна комісія, до складу якої входять фахівці цього закладу. На засідання реабілітаційної комісії залучаються представники місцевих органів охорони здоров’я, освіти, органу соціального захисту.

6.2. Реабілітаційна комісія Центру здійснює:

6.2.1. Складання індивідуального плану реабілітації.

6.2.2. Контроль за виконанням індивідуальної програми та індивідуального плану реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та дітей віком до чотирьох років, які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності.

6.2.3. Визначення термінів і тривалості проходження реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та дітей віком до двох років, які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності, відповідно до індивідуальної програми реабілітації або рекомендацій щодо проходження реабілітації (для дітей віком до двох років, які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності).

6.2.4. Забезпечення послідовності, комплексності і безперервності виконання реабілітаційних заходів, оцінку їх результатів та ефективності.

 

7. Управління Центром

 

7.1. Центр очолює директор, якого призначає на посаду і звільняє з посади у встановленому порядку начальник управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради за попереднім погодженням Львівського міського голови за поданням Наглядової ради благодійної установи «Навчально-реабілітаційний центр «Джерело» у визначеному законодавством порядку.

7.2. Директор Центру:

7.2.1. Здійснює загальне керівництво діяльністю Центру, несе персональну відповідальність за виконання покладених на Центр завдань, законність прийнятих ним рішень.

7.2.2. Подає на затвердження начальнику управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики штатний розпис Центру.

7.2.3. Затверджує положення про структурні підрозділи Центру та посадові інструкції його працівників.

7.2.4. Видає у межах своїх повноважень накази організаційно-розпорядчого характеру, доручення, організовує і контролює їх виконання.

7.2.5. Представляє без довіреності Центр у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.

7.2.6. Призначає на посаду та звільняє з посади працівників Центру, приймає рішення про заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників Центру, вирішує питання преміювання, надання відпусток і матеріальних допомог, службових відряджень працівникам Центру.

7.2.7. Здійснює контроль над реабілітаційним процесом.

7.2.8. Затверджує правила внутрішнього розпорядку.

7.2.9. Видає накази про зарахування Клієнтів до Центру.

7.2.10. Вживає заходів із запобігання та недопущення дискримінації стосовно дотримання прав та законних інтересів Клієнтів, відповідає за безпеку клієнтів, працівників.

7.2.11. Розпоряджається у встановленому порядку майном і коштами Центру.

7.2.12. Здійснює у межах чинного законодавства України інші повноваження з врахуванням вимог, встановлених цим Положенням.

7.3. Дорадчим органом, який сприяє виробленню і дотриманню стратегії розвитку Центру, є Наглядова рада. Наглядова рада формується   з авторитетних і компетентних представників громадськості, органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ, навчальних закладів, організацій, науковців, жертводавців, окремих громадян за їх згодою.

7.4. Поточну діяльність Центру організовує і координує Управа Центру, до складу якої входять директор Центру, а також визначені Наглядовою Радою Центру керівники структурних підрозділів та інші працівники Центру.

7.5. Повноваження Наглядової ради Центру Ради, Управи Центру визначаються окремими Положеннями про них.

 

8. Права Центру

8.3.   Центр має право:

8.3.1. Визначати форми і способи організації реабілітаційного, соціально-адаптаційного та психолого-педагогічного процесу.

8.3.2. Здійснювати консультативно-діагностичну, реабілітаційну та іншу діяльність, пов’язану з виконанням завдань Центру.

8.3.3. В порядку, передбаченому законодавством, утворювати (за наявності відповідних умов) структурні підрозділи, в тому числі госпрозрахункові, зокрема підсобні господарства, трудові майстерні, дільниці, філії, відділення, комплекси, що здійснюють свою діяльність відповідно до положень про ці підрозділи, затверджених директором Центру.

8.3.4. Фінансувати за рахунок власних коштів заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов  Клієнтів.

8.3.5.    Укладати договори про співробітництво.

8.3.6. Діяти за власним авторським правом, розробляти і впроваджувати власні авторські програми реабілітаційно-лікувальної, соціально-адаптаційної, навчально-виховної та науково-методичної діяльності з врахуванням державних і міжнародних стандартів.

8.3.7. Отримувати інформацію від лікувально-профілактичних закладів, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у межах м. Львова, необхідну для виконання покладених на Центр завдань.

8.3.8. Залучати у встановленому порядку до вирішення питань, що належать до компетенції Центру, науково-дослідні установи, вищі навчальні заклади, інші установи, а також провідних вчених і висококваліфікованих спеціалістів, скликати наради, конференції, симпозіуми з питань, що належать до його компетенції.

8.3.9. Отримувати кошти і матеріальні цінності від державних та комунальних органів, юридичних і фізичних осіб, а також з-за кордону у вигляді гуманітарної, технічної допомоги, доброчинних пожертв тощо.

8.3.10. Надавати платні послуги у межах чинного законодавства, не маючи на меті отримання прибутку.

8.3.11. Здійснювати міжнародні зв’язки, проводити спільні заходи (семінари, конференції тощо), а також вступати до міжнародних організацій відповідно до чинного законодавства та за погодженням з начальником управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради.

8.3.12. Користуватися у межах наданих повноважень іншими правами, передбаченими чинним законодавством України.

 

9. Фінансово-господарська діяльність

 

9.1. Фінансове забезпечення Центру здійснюється за рахунок:

9.1.1. Доходів від основної діяльності.

9.1.2. Трансфертів з міського бюджету м.Львова.

9.1.3. Благодійних внесків, пожертвувань українських та іноземних фізичних і юридичних осіб (майно, кошти у національній та іноземній валюті тощо).

9.1.4. Інших надходжень, не заборонених чинним законодавством України.

9.2. Статистична звітність про діяльність Центру здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

9.3. Ведення діловодства і бухгалтерського обліку у Центрі визначається діючим законодавством.

9.4. Бухгалтерський облік Центру здійснюється самостійно. Звітність про використання бюджетних коштів подається управлінню соціального захисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради та в інші органи відповідно до вимог діючого законодавства, встановлених вимог і правил бухгалтерського обліку і звітності.

9.5. Штатний розпис Центру затверджує начальник управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради  згідно з встановленими нормативами відповідної галузі.

9.6. Перевірку роботи і ревізію фінансово-господарської діяльності Центру проводить управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради через внутрішній контроль за повнотою надходжень та витрачанням бюджетних коштів, одержання звітів про використання коштів та аналізу ефективності їх використання.

 

 

10. Ліквідація та реорганізація Центру

 

10.1. Ліквідацію та/або реорганізацію Центру проводить Львівська міська рада, або за рішенням суду у випадках, передбачених законодавством України.

10.2. При ліквідації майно та кошти підлягають передачі Львівській міській раді та благодійній установі «Навчально-реабілітаційний центр «Джерело» у встановленому чинним законодавством порядку.


В.о. директора  Центру                                                               Б. Богачевський 

Оголошення